گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

متعصّبین، رنه ماگریت | The fanatics, Rene Magritte

 

گامهای به هدر رفته، رنه ماگریت | The wasted footsteps, Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

باغ لیمو و چای با کوکی ها، ویتالی اورژوموف | Lemon Garden and Tea with Cookies, Vitaly Urzhumov


درو، ویتالی اورژوموف | Harvest, Vitaly Urzhumov

مزارغ لیمو، ویتالی اورژوموف | Fields of Lemons, Vitaly Urzhumov

چای لیمو، ویتالی اورژوموف | Lemon Tea, Vitaly Urzhumov

جهان لیمویی، ویتالی اورژوموف | Lemon World, Vitaly Urzhumov

لیمو بر تخته یخ، ویتالی اورژوموف | Lemon on Ice Floe, Vitaly Urzhumov

پروانه های لیمو، ویتالی اورژوموف | Lemon Butterflies, Vitaly Urzhumov

دسته گل لیمو، ویتالی اورژوموف | Lemon Bouquet, Vitaly Urzhumov

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

L'Avenir Commence Demain by Isaac ASIMOV - book cover by Wojtek SIUDMAK

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

شاهدان، سامی چارنین | The Witnesses, Samy Charnine

دور از درخت، سامی چارنین | Far From The Tree, Samy Charnine

از باغ اسرار، سامی چارنین | From The Secret Garden, Samy Charnine

ابدیت، سامی چارنین | Eternity, Samy Charnine

بی مرز، سامی چارنین | No Limit, Samy Charnine


 • چشم سوم