گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

 • ۰
 • ۰

یک نقاشی از Bjorn Richter

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

روح کیهانی، رنه ماگریت | The Cosmic Spirit, Rene Magritte

روح کیهانی، رنه ماگریت | Rene Magritte, The Cosmic Spirit

خاستگاه، رنه ماگریت | The Source, Rene Magritte

خاستگاه، رنه ماگریت | Rene Magritte, The Source

قلمرو، رنه ماگریت | Territory, Rene Magritte

قلمرو، رنه ماگریت | Territory, Rene Magritte
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

ماه بینی، ولادیمیر کوش | Moonwatch, Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Evgeniya Golik | Morning

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

همدمی، رمدیوس وارو | Sympathy, Remedios Varo

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

چشم سوّم، کریستین بلنکسر | Third-Eye, Cristian Blanxer 

Cristian Blanxer | Third-Eye

فرشته ی آبی، چارلز آندراده | Blue Angel, Charles Andrade 

Charles Andrade | Blue Angel

از: ماکسیم سبورین | By: Maxime Sabourin

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

دشت هوا، رنه ماگریت | Plain of Air, Rene Magritte

دشت هوا، رنه ماگریت | Plain of Air, Rene Magritte

چشم کوهستان، رنه ماگریت | The Eye Of The Mountain, Rene Magritte

چشم کوهستان، رنه ماگریت | Eye of The Mountain, Rene Magritte

چشم، رنه ماگریت | The Eye, Rene Magritte

چشم، رنه ماگریت | The Eye, Rene Magritte
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

باغبان غنوده، گری بانت | The Sleeping Gardener, Gary Bunt

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Shaun Tan Illustrations

Shaun Tan | Mural panel

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Painting of an airship over desert - Wang Chunayng

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رقص آتشین، ولادیمیر کوش | Fiery Dance, Vladimir Kush

 • چشم سوم