گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

 • ۰
 • ۰

خاک ستاره،‌ راب گونسالوس | Star Dust, Rob Gonsalves

خاک ستاره، راب گونسالوس | Star Dust, Rob Gonsalves

روی ماه،‌ راب گونسالوس | Over The Moon, Rob Gonsalves

روی ماه، راب گونسالوس | Over The Moon, Rob Gosalves

اتّحاد دریا و آسمان،‌ راب گونسالوس | Union of Sea and Sky, Rob Gonsalves

اتحّاد دریا و آسمان، راب گونسالوس | The Union Of Sea And Sky, Rob Gonsalves

تنگه،‌ راب گونسالوس | The Canyon, Rob Gonsalves

تنگه، راب گونسالوس | The Canyon, Rob Gonsalves
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Jacek Yerka

Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

پیش به سوی رویا، آیهام جبر | Along For The Dream, Ayham Jabr

پیش به سوی رویا، آیهام جبر | Along For The Dream, Ayham Jabr

مزار، آیهام جبر | Masar, Ayham Jabr

مزار، آیهام جبر | Masar, Ayham Jabr
Rajaz-9. Surreal Mixed Media Collage Art by Ayham Jab
Rajaz-9. Surreal Mixed Media Collage Art by Ayham Jabr.
Rajaz-3. Surreal Mixed Media Collage Art by Ayham Jab
Rajaz-3. Surreal Mixed Media Collage Art By Ayham Jabr.

معامله ی زندگی منقرض شده، آیهام جبر | Deal Of Extinct Life, Ayham Jabr

".God: "Check it I made a thing
خدا: "نگاه کن من یه چیزی درست کردم."
معامله ی زندگی منقرض شده، آیهام جبر | Deal Of Extinct Life, Ayham Jabr

فانتزی زندگی، آیهام جبر | The Fantasy Of Life, Ayham Jabr

فانتزی زندگی، آیهام جبر | The Fantasy Of Life, Ayham Jabr

هارمونی زندگی، آیهام جبر | The Harmony Of Life, Ayham Jabr

هارمونی زندگی، آیهام جبر | The Harmony Of Life, Ayham Jabr
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰


James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

James R Eads Illustrations

Fowl Forty Fives, by James R Eads

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
علیه زمان، رنه شوت |‌ Against the Time, Rene Schute
علیه زمان، رنه شوت |‌ Against the Time, Rene Schute

پشت جعبه ها، رنه شوت | Behind the Boxes, Rene Schute

پشت جعبه ها، رنه شوت | Behind the Boxes, Rene Schute
نگه ام دار، رنه شوت | Catch my Fall, Rene Schute

نگه ام دار، رنه شوت | Catch my Fall, Rene Schute
هر روز مثل روز قبل است، رنه شوت | Every day is the same day, Rene Schute
هر روز مثل روز قبل است، رنه شوت | Every day is the same day, Rene Schute
دیوانه کننده، رنه شوت | Mind-blowing, Rene Schute
دیوانه کننده، رنه شوت | Mind blowing, Rene Schute
نقطه نظرها، رنه شوت | Points of View, Rene Schute
نقطه نظرها، رنه شوت | Points of View, Rene Schute
مرد خود ساخته، رنه شوت | Self-Made Man,‌Rene Schute
مرد خود ساخته، رنه شوت | Self-Made Man,‌Rene Schute
خود-کنترلی، رنه شوت | Self Control, Rene Schute
خود-کنترلی، رنه شوت | Self Control, Rene Schute
بختت را بیازما، رنه شوت | Take your chance, Rene Schute
بختت را بیازما، رنه شوت | Take your chance, Rene Schute
بازی زنده، رنه شوت | The Game of Live, Rene Schute
بازی زنده، رنه شوت | The Game of Live, Rene Schute
بدبین، رنه شوت | The Pessimist, Rene Schute
بدبین، رنه شوت | The Pessimist, Rene Schute
شانس دوّم، رنه شوت | The Second Chance, Rene Schute
شانس دوّم، رنه شوت | The Second Chance, Rene Schute
کشاکش، رنه شوت | The Struggle, Rene Schute
کشاکش، رنه شوت | The Struggle, Rene Schute
قطار فکر، رنه شوت |‌ The Train of Thought, Rene Schute
قطار فکر، رنه شوت |‌ The Train of Thought, Rene Schute
خارج از جعبه فکر کن، رنه شوت | Think outside the Box, Rene Schute
خارج از جعبه فکر کن، رنه شوت | Think outside the Box, Rene Schute
روی خطّ راه برو، رنه شوت | Walk the Line, Rene Schute
روی خطّ راه برو، رنه شوت | Walk the Line, Rene Schute
نظر شخصی شما، رنه شوت |‌ Your Own Opinion, Rene Schute
نظر شخصی شما، رنه شوت |‌ Your Own Opinion, Rene Schute

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

سکوت نوازنده، مایکل چِوال - Sounding Silence, Michael Cheval

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

درخت، آلیسون باوم-اشتیگر | Tree - Alison Baumsteiger

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

چراغ در حال مطالعه، ولادیمیر کوش - Reading Lamp, Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

سوناتای آفریقایی - ولادیمیر کوش - African Sonata - Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

پرواز خورشید - ولادیمیر کوش - Flight of the Sun - Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

تب - جاسک یرکا - Fever - Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

نور سلاح است - ولادیمیر کوش - Light is weapon - Vladimir Kush

 • چشم سوم