گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

 • ۰
 • ۰

حسّاس به نور، جیمی لالور | Sensitive to Light, Jimmy Lawlor

Jimmy Lawlor | Sensitive to Light

یک دهن کجی به زمان (بی اعتنایی به گاهشماری)، جیمی لالور | A Disregard to Timekeeping, Jimmy Lawlor
Jimmy Lawlor | A Disregard for Timekeeping

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Strange Spring by Tassos Kouris

Swan by Tassos Kouris

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

فضای خصوصی | الکس المنی

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Surreal World by Charlie Davoli

Charlie Davoli | The velocity anthology

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

تعادل پیشه کردن، راب گونسالوس | Pursuit of Balance, Rob Gonsalves

روی ماه، راب گونسالوس | Over the Moon, Rob Gonsalves

پائیز شناور، راب گونسالوس | Fall Floating, Rob Gonsalves

اتحّاد دریا و آسمان، راب گونسالوس | The Union between Sea and Sky, Rob Gonsalves

ناحیه ی جنگلی، راب گونسالوس | Woodland Arena, Rob Gonsalves

آنجا که چراغها خاموش بودند، راب گونسالوس | Where The Lights Were Out, Rob Gonsalves

چراغهای شب، راب گونسالوس | Night Lights, Rob Gonsalves

خاک ستاره، راب گونسالوس | Star Dust, Rob Gonsalves

جنگلهای درون، راب گونسالوس | Woods Within, Rob Gonsalves

فضای بین جهانها، راب گونسالوس | The Space Between Worlds, Rob Gonsalves

پازل ناتمام، راب گونسالوس | Unfinished Puzzle, Rob Gonsalves


 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

موسیقی: [Isihia - Vetre [Wind

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

سوختن ساختمان مجلس، جوزف مالورد ویلیام ترنر | The Burning Of The Houses Of Parliament, J. M. W. Turner

رنگین کمان، جوزف مالورد ویلیام ترنر | The Rainbow, J. M. W. Turner

."J. M. W. Turner whose last words were "The Sun is God
آخرین کلمات نقّاش پیش از مرگ: خورشید، خداست.
.
 • چشم سوم