گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۶۷ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

Martin Wittfooth

Martin Wittfooth

Martin Wittfooth

Martin Wittfooth

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

باران عشق - رسولی - Love Pouring - Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

دگردیسی، توماش آلن کوپرا | Metamorphosis, Tomasz Alen Kopera
دگردیسی - تامس آلن کوپرا - Metamorphosis - Thomas Alen Kopera

بیداری، توماش آلن کوپرا | Awakening, Thomas Alen Kopera

بیداری - تامس آلن کوپرا - Awakening - Thomas Alen Kopera

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

پنجره - رنه ماگریت - The Window - Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

سرّ و سودای یک خیابان - جورجیو دی شیریکو - Mystery and Melancholy of a Street- Giorgio de Chirico

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رحمت - رنه ماگریت - The Mercy - Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رنگین کمان - رافال اُلبینسکی - Rainbow - Rafal Olbisnki

Rafal Olbisnki

Rafal Olbisnki

Rafal Olbinski

Rafal Olbisnki

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رویاها سرو شده اند، سامی چارنین | Dreams are served, Samy Charnine 

رویاها سرو شده اند - سامی چارنین - Dreams are served - Samy Charnine

خرد، سامی چارنین | Wisdom, Samy Charnine 

خرد - سامی چارنین - Wisdom - Samy Charnine

گمشده در افکارش، سامی چارنین | Lost in her Thoughts, Samy Charnine 

گمشده در افکارش - سامی چارنین - Lost in her Thoughts - Samy Charnine

قطع شده، سامی چارنین | Disconnected, Samy Charnine 

قطع شده - سامی چارنین - Disconnected - Samy Charnine

دریای درون، سامی چارنین | The Sea Inside, Samy Charnine 

دریای درون - سامی چارنین - The Sea Inside - Samy Charnine
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

وضعیت انسانی - رنه ماگریت - The Human Condition - Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
سفر روح، فریدون رسولی | Journey of the Soul, Freydoon Rassouli
سفر روح - فریدون رسولی - Joruney of the Soul - Freydoon Rassouli
انرژی های آفرینش، فریدون رسولی | Energies of Creation, Freydoon Rassouli
انرژی های آفرینش - فریدون رسولی - Energies of Creation - Freydoon Rassouli
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

پس از سیلاب، مارسین کولپانویچ | After the Flood, Marcin Kolpanowicz

پس از طوفان - مارسین کولپانویچ - After the Flood - Marcin Kolpanowicz

آشیانه ی لُکوموتیوهای سرگردان، مارسین کولپانویچ | Nest of Bewildered Locomotives, Marcin Kolpanowicz

آشیانه ی لوکوموتیوهای سرگردان - مارسین کولپانویچ - Nest of Bewildered Locomotives - Marcin Kolpanowicz

وُلکانوپولیس، مارسین کولپانویچ | Volcanopolis, Marcin Kolpanowicz

ولکانوپولیس - مارسین کولپانویچ - Volcanopolis - Marcin Kolpanowicz

راه آبی، مارسین کولپانویچ | Water Way, Marcin Kolpanowicz

راه آبی - مارسین کولپانویچ - Water Way - Marcin Kolpanowicz
 • چشم سوم