گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱ مطلب با موضوع «Artists :: John Stephens» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

زمان و انتخابهایی که او خواهد کرد، جان استفنس | Time and the choices she will make, John Stephens

مشاهده ی مولی، جان استفنس | Molly`s vision, John Stephens

درس هنر، جان استفنس | The Art Lesson, John Stephens

آبگیر مشاهدات، جان استفنس | The Vision Pool, John Stephens

خیال اندیشی های دریانورد، جان استفنس | Navigator`s Reverie, John Stephens

  • چشم سوم