گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۲ مطلب با موضوع «Artists :: Max Ernst» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

درخت تنها و درختان باهم | Solitary Tree and Married Trees, Max Ernst

Max Ernst | Solitary Tree and Married Trees

سکوت از خلال اعصار، مکس ارنست | Silence through Ages, Max Ernst

Max Ernst | Silence Through the Ages

چشم زرّین، مکس ارنست | The Golden Eye, Max Ernst

Max Ernst | The Golden Eye
  • چشم سوم
  • ۰
  • ۰

دریا و خورشید، مکس ارنست | Sea and Sun, Max Ernst

دریا و خورشید - مکس ارنست - Sea and Sun - Max Ernst

جنگل، مکس ارنست | The Forest, Max Ernstجنگل - مکس ارنست - The Forest - Max Enrst

جنگل تاریک و پرنده، مکس ارنست | Dark Forest and‌ Bird, Max Ernst
جنگل تاریک و پرنده - مکس ارنست - Dark Forest and Bird - Max Ersnt

سروها، مکس ارنست | Cypresses, Max Ernstسروها - مکس ارنست - Cypresses - Max Ernst

چشم سکوت، مکس ارنست | The Eye of Silence, Max Ernstچشم سکوت - مکس ارنست - The Eye of Silence - Max‌ Enrst

تمام شهر، مکس ارنست | The Entire City, Max Ernstتمام شهر - مکس ارنست - The Entire City - Max Ernst


  • چشم سوم