گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۹۲ مطلب با موضوع «Surrealism» ثبت شده است

 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰


پینترست چشمسه

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

دعوای خانوادگی، رنه شوت | The Family Quarrel, Rene Schute

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

فوّاره ی رحمت، فریدون رسولی | Fountain of Love, Freydoon Rassouli

فوّاره ی رحمت، رسولی | Fountain of Grace, Rassouli

نی زن سرزمین های دور، فریدون رسولی | Distant Fifer, Freydoon Rassouli

نی زن سرزمین های دور، رسولی | Distant Fifer, Rassouliسلطان عشق، فریدون رسولی | Monarch of Love, Freydoon Rassouli

سلطان عشق، رسولی | Monarch of Love, Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

جهان بدون نقاب، رنه ماگریت | The Universe Unmasked, Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

مدینه ی فاضله، رنه ماگریت | Utopia, Rene Magritte

 • چشم سوم