گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱۹ مطلب با موضوع «Surrealism :: Freydoon Rassouli» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رز، فریدون رسولی | Rose, Freydoon Rassouli

جستجو برای نور، فریدون رسولی | Quest for Light, Freydoon Rassouli


پادشاهی خورشید، فریدون رسولی | Kingdom of the Sun, Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

فوّاره ی رحمت، فریدون رسولی | Fountain of Love, Freydoon Rassouli

فوّاره ی رحمت، رسولی | Fountain of Grace, Rassouli

نی زن سرزمین های دور، فریدون رسولی | Distant Fifer, Freydoon Rassouli

نی زن سرزمین های دور، رسولی | Distant Fifer, Rassouliسلطان عشق، فریدون رسولی | Monarch of Love, Freydoon Rassouli

سلطان عشق، رسولی | Monarch of Love, Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

آزادی نهایی، فریدون رسولی | Ultimate Freedom, Freydoon Rassouli

رقص، فریدون رسولی | The Dance, Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رود رویا، فریدون رسولی | Stream of Dream, Freydoon Rassouli

رود رویا، فریدون رسولی | Stream of Dream, Freydoon Rassouli

عطر اشتیاق، فریدون رسولی | Scent of Longing, Freydoon Rassouli

عصر اشتیاق، فریدون رسولی | Scent of Longing, Freydoon Rassouli
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

درّه ی رویا، فریدون رسولی | Valley of Dream, Freydoon Rassouli
درّه ی رویا، فریدون رسولی | Valley of Dream, Freydoon Rassouli

دروازه ی ادراک، فریدون رسولی | Portal of Perception, Freydoon Rassouli
دروازه ی ادراک، فریدون رسولی | Portal of Perception, Freydoon Rassouli

دروازه ی وصل، فریدون رسولی | Portal of Union, Freydoon Rassouli

دروازه ی وصل، فریدون رسولی | Portal of Union, Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

شب عارف، فریدون رسولی |‌Night of the Mystic by Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رایحه ی سپیده دم، فریدون رسولی | Breath of the Dawn, Freydoon Rassouli
رایحه ی سپیده دم، فریدون رسولی | Breath of the Dawn, Freydoon Rassouli

پیوست ابدی، فریدون رسولی | Eternal Annexation, Freydoon Rassouli

انضمام ابدی، فریدون رسولی | Eternal Annexation, Freydoon Rassouli

 • چشم سوم