گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱۴ مطلب با موضوع «Surrealism :: Freydoon Rassouli» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

فوّاره ی رحمت، فریدون رسولی | Fountain of Love, Freydoon Rassouli

فوّاره ی رحمت، رسولی | Fountain of Grace, Rassouli

نی زن سرزمین های دور، فریدون رسولی | Distant Fifer, Freydoon Rassouli

نی زن سرزمین های دور، رسولی | Distant Fifer, Rassouliسلطان عشق، فریدون رسولی | Monarch of Love, Freydoon Rassouli

سلطان عشق، رسولی | Monarch of Love, Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

آزادی نهایی، فریدون رسولی | Ultimate Freedom, Freydoon Rassouli

رقص، فریدون رسولی | The Dance, Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رود رویا، فریدون رسولی | Stream of Dream, Freydoon Rassouli

رود رویا، فریدون رسولی | Stream of Dream, Freydoon Rassouli

عطر اشتیاق، فریدون رسولی | Scent of Longing, Freydoon Rassouli

عصر اشتیاق، فریدون رسولی | Scent of Longing, Freydoon Rassouli
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

درّه ی رویا، فریدون رسولی | Valley of Dream, Freydoon Rassouli
درّه ی رویا، فریدون رسولی | Valley of Dream, Freydoon Rassouli

دروازه ی ادراک، فریدون رسولی | Portal of Perception, Freydoon Rassouli
دروازه ی ادراک، فریدون رسولی | Portal of Perception, Freydoon Rassouli

دروازه ی وصل، فریدون رسولی | Portal of Union, Freydoon Rassouli

دروازه ی وصل، فریدون رسولی | Portal of Union, Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

شب عارف، فریدون رسولی |‌Night of the Mystic by Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رایحه ی سپیده دم، فریدون رسولی | Breath of the Dawn, Freydoon Rassouli
رایحه ی سپیده دم، فریدون رسولی | Breath of the Dawn, Freydoon Rassouli

پیوست ابدی، فریدون رسولی | Eternal Annexation, Freydoon Rassouli

انضمام ابدی، فریدون رسولی | Eternal Annexation, Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

الهام (بصری)، فریدون رسولی | The Vision, Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

راز جهان، رسولی | Mystery of the Universe, Rassouli

راز جهان - رسولی - Mystery of the Universe - Rassouli

لبه ی رویاها، رسولی | Edge of Dreams, Rassouli

لبه ی رویاها - رسولی - Rassouli - Edge of Dreams

نفس ذات، رسولی | Breath of the Essence, Rassouli

نفس ذات - رسولی - Breath of the Essence

پیام، رسولی | The Message, Rassouli

پیام - رسولی - The Message - Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

باران عشق - رسولی - Love Pouring - Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
سفر روح، فریدون رسولی | Journey of the Soul, Freydoon Rassouli
سفر روح - فریدون رسولی - Joruney of the Soul - Freydoon Rassouli
انرژی های آفرینش، فریدون رسولی | Energies of Creation, Freydoon Rassouli
انرژی های آفرینش - فریدون رسولی - Energies of Creation - Freydoon Rassouli
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

شعف، رسولی | Exaltation, Rassouli
شعف - رسولی - Exaltation - Rassouli

جاذبه ی کیهانی، رسولی | Cosmic Attraction, Rassouli
جاذبه ی کیهانی - رسولی - Cosmic Attraction - Rassouli

دو بینهایت (آبستره)، رسولی | Two Infinities, Rassouli - Abstract Art
دو بینهایت - رسولی - Two Infinities - Rassouli

جزیره ی بینهایت (آبستره)، رسولی | Island of Infinity, Rassouli - Abstract Art
جزیزه ی بی نهایت - رسولی - Island of Infinity - Rassouli

مسافر (آبستره)، رسولی | Voyager, Rassouli - Abstract Art

مسافر - رسولی - Voyager - Rassouli
 • چشم سوم