گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۷ مطلب با موضوع «Surrealism :: Jacek Yerka» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

دقیقه ی آخر، جاسک یرکا | Last minute, Jacek Yerka

بر لبه ی فضا، جاسک یرکا | On the edge of space, Jacek Yerka

نظریه ی ریسمان، جاسک یرکا | The theory of strings, Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Jacek Yerka

Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

تب - جاسک یرکا - Fever - Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

ذوب، جاسک یرکا | Melt, Jacek Yerka

ذوب - جاسک یرکا - Melt - Jacek Yerka

شهر در حال فرود است، جاسک یرکا | City is landing, Jacek Yerka

شهر در حال فرود است - جاسک یرکار - City is landing - Jacek Yerka

برج ناخودآگاه، جاسک یرکا | Tower of Subconsciousness, Jacek Yerka

برج ناخودآگاه - جاسک یرکا - Tower of Subconsciousness - Jacek Yera

تکتونیک، جاسک یرکا | Tectonic, Jacek Yerka

تکتونیک - جاسک یرکا - Tectonic - Jacek Yerka

لبه ی فضا، جاسک یرکا | Edge of Space, Jacek Yerka

لبه ی فضا - جاسک یرکا - Edge of Space - Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

لابیرینت پائیز - جاسک یرکا - Autumn Labyrinth - Jacek Yerka

Jacek Yerka

Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Jacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek YerkaJacek Yerka

 • چشم سوم