گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۷ مطلب با موضوع «Surrealism :: Remedios Varo» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

همدمی، رمدیوس وارو | Sympathy, Remedios Varo

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

پیشگویی، رمدیوس وارو | Premonition, Remedios Varo

پیشگویی، رمدیوس وارو | Premonition, Remedios Varo

خلقت با اشعه های اثیری، رمدیوس وارو | Creation with astral rays, Remedios Varo

خلقت با پرتوهای اثیری - رمدیوس وارو - Creation with Astral Rays - Remedios Varo
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

مواجهه، رمدیوس وارو | Encounter, Remedios Varo

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
جهان ماورا - رمدیوس وارو - The World Beyond - Remedios Varo
جهان ماورا - رمدیوس وارو - The World Beyond - Remedios Varo
آزمایشگاه - رمدیوس وارو - Laboratory - Remedios Varo
آزمایشگاه - رمدیوس وارو - Laboratory - Remedios Varo
خلقت با پرتوهای اثیری - رمدیوس وارو - Creation with Astral Rays - Remedios Varo
خلقت با پرتوهای اثیری - رمدیوس وارو - Creation with Astral Rays - Remedios Varo
حضور مزاحم - رمدیوس وارو - Disturbing Presence - Remedios Varo
حضور مزاحم - رمدیوس وارو - Disturbing Presence - Remedios Varo
بی خوابی - رمدیوس وارو - Insomnia - Remedios Varo
بی خوابی - رمدیوس وارو - Insomnia - Remedios Varo
انعکاس ماه - رمدیوس وارو - Moon`s Reflection - Remedios Varo
انعکاس ماه - رمدیوس وارو - Moon`s Reflection - Remedios Varo
آرشیتکت های سیاره - رمدیوس وارو - Plant Architecture - Remedios Varo
آرشیتکت های سیاره - رمدیوس وارو - Plant Architecture - Remedios Varo
ندا - رمدیوس وارو - The Call - Remedios Varo
ندا - رمدیوس وارو - The Call - Remedios Varo
مکاشفه - رمدیوس وارو - Revelation - Remedios Varo
مکاشفه - رمدیوس وارو - Revelation - Remedios Varo
معراج - رمدیوس وارو - Ascension - Remedios Varo
معراج - رمدیوس وارو - Ascension - Remedios Varo


 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
 • چشم سوم