گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۵۱ مطلب با موضوع «Surrealism :: Rene Magritte» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Rafal Olbinski

Rene Magritte

Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
پل هراکلیتوس، رنه ماگریت | Heraclitus Bridge, Rene Magritte
بازگشت به طبیعت، رنه ماگریت | The Return to Nature, Rene Magritte
 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

متعصّبین، رنه ماگریت | The fanatics, Rene Magritte

 

گامهای به هدر رفته، رنه ماگریت | The wasted footsteps, Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم