گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۳۱ مطلب با موضوع «Surrealism :: Rene Magritte» ثبت شده است

 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰


پینترست چشمسه

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

جهان بدون نقاب، رنه ماگریت | The Universe Unmasked, Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

مدینه ی فاضله، رنه ماگریت | Utopia, Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

عبور سخت، رنه ماگریت | The Difficult Crossing, Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

آینه ی بزرگنما، رنه ماگریت |  The Magnifying Glass, Rene Magritte

آینه ی بزرگنما، رنه ماگریت | The magnifying glass, Rene Magritte

درس موسیقی (صدای زنگ)، رنه ماگریت | The Music Lesson (Sound of the Bell), Rene Magritte
درس موسیقی (صدای زنگ)، رنه ماگریت | The Music Lesson (Sound of the Bell), Rene Magritte

بدون نام (صدفی به شکل یک گوش)، رنه ماگریت |  Unnamed (Shell in the form of an ear(, Rene Magritte

بدون نام (صدفی به شکل یک گوش)، رنه ماگریت | Rene Magritte, Unnamed - Shell in the form of an ear
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

مراقبه، رنه ماگریت | Meditation, Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

روح کیهانی، رنه ماگریت | The Cosmic Spirit, Rene Magritte

روح کیهانی، رنه ماگریت | Rene Magritte, The Cosmic Spirit

خاستگاه، رنه ماگریت | The Source, Rene Magritte

خاستگاه، رنه ماگریت | Rene Magritte, The Source

قلمرو، رنه ماگریت | Territory, Rene Magritte

قلمرو، رنه ماگریت | Territory, Rene Magritte
 • چشم سوم