گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱ مطلب با موضوع «Surrealism :: Samy Charnine» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

رویاها سرو شده اند، سامی چارنین | Dreams are served, Samy Charnine 

رویاها سرو شده اند - سامی چارنین - Dreams are served - Samy Charnine

خرد، سامی چارنین | Wisdom, Samy Charnine 

خرد - سامی چارنین - Wisdom - Samy Charnine

گمشده در افکارش، سامی چارنین | Lost in her Thoughts, Samy Charnine 

گمشده در افکارش - سامی چارنین - Lost in her Thoughts - Samy Charnine

قطع شده، سامی چارنین | Disconnected, Samy Charnine 

قطع شده - سامی چارنین - Disconnected - Samy Charnine

دریای درون، سامی چارنین | The Sea Inside, Samy Charnine 

دریای درون - سامی چارنین - The Sea Inside - Samy Charnine
  • چشم سوم