گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۲ مطلب با موضوع «Artists :: Samy Charnine» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

شاهدان، سامی چارنین | The Witnesses, Samy Charnine

دور از درخت، سامی چارنین | Far From The Tree, Samy Charnine

از باغ اسرار، سامی چارنین | From The Secret Garden, Samy Charnine

ابدیت، سامی چارنین | Eternity, Samy Charnine

بی مرز، سامی چارنین | No Limit, Samy Charnine


  • چشم سوم
  • ۰
  • ۰

رویاها سرو شده اند، سامی چارنین | Dreams are served, Samy Charnine 

رویاها سرو شده اند - سامی چارنین - Dreams are served - Samy Charnine

خرد، سامی چارنین | Wisdom, Samy Charnine 

خرد - سامی چارنین - Wisdom - Samy Charnine

گمشده در افکارش، سامی چارنین | Lost in her Thoughts, Samy Charnine 

گمشده در افکارش - سامی چارنین - Lost in her Thoughts - Samy Charnine

قطع شده، سامی چارنین | Disconnected, Samy Charnine 

قطع شده - سامی چارنین - Disconnected - Samy Charnine

دریای درون، سامی چارنین | The Sea Inside, Samy Charnine 

دریای درون - سامی چارنین - The Sea Inside - Samy Charnine
  • چشم سوم