گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Rene Magritte | Night of Love

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Light From the Beginning of Time by Kenny Callicutt

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

شب عارف، فریدون رسولی |‌Night of the Mystic by Freydoon Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

مواجهه، رمدیوس وارو | Encounter, Remedios Varo

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Painting by Tim O'Brien

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

1.Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

2.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

3.
Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

4.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

5.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

6.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

7.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

8.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

9.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

10.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

11.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

12.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

13.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

14.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

15.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

16.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

17.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

18.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

19.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings20.
Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

21.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

22.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

23.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

24.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

25.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

26.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

27.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

28.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

29.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

30.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

31.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

32.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

33.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

34.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

35.

Vladimir Kush Metaphorical Realism Paintings

36.

درهای شب،‌ ولادیمیر کوش |‌ Doors of Night, Vladimir Kush
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Rob Gonsalves Magical Realism Paintings

Rob Gonsalves Magical Realism Paintings

Rob Gonsalves Magical Realism Paintings

Rob Gonsalves Magical Realism Paintings

Rob Gonsalves Magical Realism Paintings

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

تأمّلات عابر تنها، رنه ماگریت | The Musings of the Solitary Walker, Rene Magritte

تأمّلات عابر تنها، رنه ماگریت - Rene Magritte, The Musings of the Solitary Walker

مردمان مُد روز (مردم مدرن)، رنه ماگریت | Fashionable People, Rene Magritte

مردمان مد روز (مردم مدرن)، رنه ماگریت | Rene Magritte, Fashionable People
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Giorgio de Chirico (1888-1978, Italy) | Ettore e Andromaca, 1950

Giorgio de Chirico (1888-1978, Italy) | Ettore e Andromaca, 1950

Giorgio de Chirico, "Enigma of Fatality", 1914

Giorgio de Chirico,

Giorgio de Chirico | Strange travelers 

Giorgio de Chirico | Strange travelers


 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Rene Magritte

 • چشم سوم