گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

 • ۰
 • ۰

دریا و خورشید، مکس ارنست | Sea and Sun, Max Ernst

دریا و خورشید - مکس ارنست - Sea and Sun - Max Ernst

جنگل، مکس ارنست | The Forest, Max Ernstجنگل - مکس ارنست - The Forest - Max Enrst

جنگل تاریک و پرنده، مکس ارنست | Dark Forest and‌ Bird, Max Ernst
جنگل تاریک و پرنده - مکس ارنست - Dark Forest and Bird - Max Ersnt

سروها، مکس ارنست | Cypresses, Max Ernstسروها - مکس ارنست - Cypresses - Max Ernst

چشم سکوت، مکس ارنست | The Eye of Silence, Max Ernstچشم سکوت - مکس ارنست - The Eye of Silence - Max‌ Enrst

تمام شهر، مکس ارنست | The Entire City, Max Ernstتمام شهر - مکس ارنست - The Entire City - Max Ernst


 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Martin Wittfooth

Martin Wittfooth

Martin Wittfooth

Martin Wittfooth

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

باران عشق - رسولی - Love Pouring - Rassouli

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

دگردیسی، توماش آلن کوپرا | Metamorphosis, Tomasz Alen Kopera
دگردیسی - تامس آلن کوپرا - Metamorphosis - Thomas Alen Kopera

بیداری، توماش آلن کوپرا | Awakening, Thomas Alen Kopera

بیداری - تامس آلن کوپرا - Awakening - Thomas Alen Kopera

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

پنجره - رنه ماگریت - The Window - Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

سرّ و سودای یک خیابان - جورجیو دی شیریکو - Mystery and Melancholy of a Street- Giorgio de Chirico

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رحمت - رنه ماگریت - The Mercy - Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رنگین کمان - رافال اُلبینسکی - Rainbow - Rafal Olbisnki

Rafal Olbisnki

Rafal Olbisnki

Rafal Olbinski

Rafal Olbisnki

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رویاها سرو شده اند، سامی چارنین | Dreams are served, Samy Charnine 

رویاها سرو شده اند - سامی چارنین - Dreams are served - Samy Charnine

خرد، سامی چارنین | Wisdom, Samy Charnine 

خرد - سامی چارنین - Wisdom - Samy Charnine

گمشده در افکارش، سامی چارنین | Lost in her Thoughts, Samy Charnine 

گمشده در افکارش - سامی چارنین - Lost in her Thoughts - Samy Charnine

قطع شده، سامی چارنین | Disconnected, Samy Charnine 

قطع شده - سامی چارنین - Disconnected - Samy Charnine

دریای درون، سامی چارنین | The Sea Inside, Samy Charnine 

دریای درون - سامی چارنین - The Sea Inside - Samy Charnine
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

وضعیت انسانی - رنه ماگریت - The Human Condition - Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
سفر روح، فریدون رسولی | Journey of the Soul, Freydoon Rassouli
سفر روح - فریدون رسولی - Joruney of the Soul - Freydoon Rassouli
انرژی های آفرینش، فریدون رسولی | Energies of Creation, Freydoon Rassouli
انرژی های آفرینش - فریدون رسولی - Energies of Creation - Freydoon Rassouli
 • چشم سوم